Samosvest

Samosvest

To su imanentno duhovne odlike.
Kad dostignemo taj viši nivo svesti – nivo samo-svesti, postajemo svesni sebe kao kompleksno duhovno biće.

Ispod u tekstu pročitajte više o samosvesti…

Ljudsko biće je samosvesno, savesno i kreativno.

 

To su imanentno duhovne odlike.
Kad dostignemo taj viši nivo svesti – nivo samo-svesti, postajemo svesni sebe kao kompleksno duhovno biće. To je vrhunsko duhovno stanje: sve je u nama i mi smo u svemu – Bog je u nama i mi smo u Bogu. To je stanje u kojem je sve dostižno, razumljivo i moguće. Naš program samosvesti je samoshvatanje i samo-spoznaja čoveka kao bića koje imanentno poseduje neograničene mogućnosti i potencijale. Praktična strana našeg programa jeste spozna-vanje i kontrola tih mogućnosti i potencijala, koji postoje u svakome od nas, u cilju kreiranja svoje realnosti i postizanja potpune kreativne kontrole nad svojim životom. U sklopu ovog programa obrađujemo napredne metode i tehnike duhovnog samorazvoja. Sa većinom od tih metodologija i tehnika (sredstava, oruđa) već smo se susreli i praktično ih koristili i u prethodnim našim programima duhovnog razvoja. Ovom prilikom iste produblju-jemo, i unapređujemo naše duhovne potencijale i moći.
U toku programa obučavamo se da postignemo i stabilno održavamo sledeća stanja duha:
Usredsređenje (koncentracija); samo-smirenje; samo-udubljenje; kontrola i kruženje svesti; kontrola i redukcija pažnje; kontrola fizioloških procesa i dr. Obučavamo se kako da ulazimo u „dublja i duboka stanja svesti“, stanja analogna snu. Bitna je razlika to da smo tom prilikom budni. A u stanju „snevanja“ sve je moguće, zar ne? Sve je ovde i sada, mi boravimo u večnosti i beskraju – večnost i beskraj borave u nama. U toku ovog programa, praktikuju se praktične vežbe ulazaka u “dublja stanja svesti” (vežbe integracije svesti) i izlazaka iz istih. Boravak u dubljim i dubokim stanjima svesti postiže se korišćenjem tradicionalnih, kao i novokreiranih praktičnih metoda i sredstava (oruđa). Ista se mogu koristiti za postizanje konkretnih rezultata i ciljeva u svakodnev-nom životu.

Ovaj program omogućava:
Unapređenje i multipliciranje postojećih i otkriva-nje novih kreativnih psihofizičkih sposobnosti, talenata i mogućnosti; kontrola, otklanjanje i sprečavanje stresa – postizanje potpune harmonije sa sobom i sa okolinom; psihofizički mir i samokontrola; praktična primena sugestije i auto-sugestije, kao efikasna sredstva za postizanje željenih ciljeva; praktičnu primenu duhovnih vežbi, kao nezamenjivih i moćnih sredstava za postizanje potpune harmonije i seberealizacije…