Duhovni razvoj – integracija ljudske svesti

Ljudski duh je autoharmonizirajuća kreativna sila koja omogućava i održava harmonično-sinergičnu celovitost našeg bića. Stoga, kruna celokupnog Programa isceljenja „Re-Genesis“ predstavlja naš Program Integracije ljudske svesti. Sfere ispoljavanja ljudskog bića su telo, duša i duh. Ljudsko biće mora da bude u harmoniji sa sobom, kao i sa spoljnom sredinom, jer jedino u tom slučaju čovek može biti u stanju celovitosti, odnosno u stanju Samoisceljenja. U stanju Samoisceljenja optimalno funkcioniše univerzalni proces „Re-Genesis“, što se u našem organizmu konkretno ispoljava kao moć regeneracije. Ukoliko je ta harmonija narušena, zavisno od stepena tog narušavanja, ili od stepena disharmonije, vitalnost ljudskog bića je u manjoj ili većoj meri poremećena. A takvi poremećaji se odražavaju u sferi tela, odnosno na nivou našeg organizma kao stanja narušenog zdravlja.

 

Savremeni čovek nije svestan sebe samog, svoje kompleksnosti, nije svestan svojih mogućnosti i potencijala. To je iz razloga što je njegova svest raslojena, dezintegrisana. Takvo stanje proizvodi naš savremeni način života i svakodnevna stvarnost. Naša stvarnost dezintegriše našu svest. Da bi ispoljili našu kreativnost, moramo biti svesni sebe, svoje univerzalne i unikatne kompleksnosti, svojih sfera ispoljavanja. Moramo biti u stanju celovitosti, stanju Samosvesti što pretpostavlja stanje Samoisceljenja. To znači da naša svest mora biti u harmoničnom, Integrisanom stanju.

 

Integracija ljudske svesti znači postizanje stanja Samosvesti…

 

Stanje samosvesti je svest o sebi kao kompleksno Samosvesno, Savesno i Kreativno biće koje postoji u sinergičnoj kreativnoj interakciji sa njegovim okolnim prostorom (životnom sredinom). Naš program Duhovnog razvoja (Program integracije ljudske svesti) sadrži detaljno razrađene i praktično primenljive metode, oruđa i uputstva primenom kojih se praktično postiže i održava takva integracija. Praktičnu primenu ovog programa u velikoj meri olakšava naša metodologija Interaktivne autosugestije.

Meditacija

Pod pojmom “meditacija” mi podrazumevamo usredsređeno i kreativno razmišljanje o zadatoj temi ili zadatom problemu.

Samospoznaja

Mi sebe obično identifikujemo sa pojmovima telo, razum, um, ličnost, ego i sl. Međutim, ljudsko biće predstavlja veoma kompleksan i visoko organizovan sistem neograničenih mogućnosti i potencijala.

Samosvest

To su imanentno duhovne odlike.
Kad dostignemo taj viši nivo svesti – nivo samo-svesti, postajemo svesni sebe kao kompleksno duhovno biće.

PRIMENA PROGRAMA „Re-Genesis“ NA SPORTISTE I REKREATIVCE

Našim tretmanima možemo da preventivno delujemo u otkrivanju neispoljenih, potencijalnih poremećaja i smetnji u lokomotornom sistemu i senzorno-motornih funkcija organizma.

INTENZIVNI VIKEND PROGRAMI

Ovi se programi dizajniraju namenski. Pomoću ovih programa postiže se ciljni intenzivni efekat za relativno kratko vreme.