Integracija ljudske svesti

DUHOVNI RAZVOJ

Integracija ljudske svesti

Meditacija, Samospoznaja, Samosvest,

Namenski programi

(Program za menadžere,

 Program za sportiste,

Program za učenike i studente)

Čovek je pre svega duhovno biće. Kruna celokupnog našeg Programa isceljenja „Re-Genesis“ predstavlja naš Program Integracije ljudske svesti.

Čovek je veoma kompleksno biće neograničenih mogućnosti i potencijala. Sfere ispoljavanja Ljudskog bića su njegovi telo, duša i duh. Stanje harmonične celovitosti Ljudskog bića je njegovo prirodno stanje Samoisceljenja. Ljudsko biće treba da bude u harmoniji sa sobom, kao i sa spolnjom sredinom. U tom slučaju je Ljudsko biće u stanju celovitosti, stanju Samoisceljenja. Ukoliko je ta harmonija narušena, zavisno od stepena tog narušavanja, ili od stepena disharmonije, vitalnost Ljudskog bića je u manjoj ili većoj meri poremećena. A takvi poremećaji se odražavaju u sferi tela, odnosno na nivou našeg organizma (metabolizma i fiziologije) kao stanja narušenog zdravlja. Posebno se ta narušenja ispolavaju na našem mišićno-skeletno-zglobnom sistemu.

Budući da je čovek pre svega Duhovno biće, smisao ljudskog postojanja jeste

kreativno ispoljavanje njegove duhovnosti,

što znači ispoljavanje kreativnosti.

Da pretpostavimo idealnu situaciju da je naše telo (organizam) u savršenom stanju. Da pretpostavimo isto tako da je i naša duševna sfera u savršenom stanju. To bi značilo da smo telesno i vitalno zdravi i emocionalno stabilni. Međutim, to ne znači i da ćemo biti zadovoljni i srećni u svom životu. Ljudsko biće ne može da bude srećno i zadovoljno sobom, ukoliko ne postigne samo-ostvarenje. Svaki čovek mora ispoljiti svoju kreativnost, da bi njegov život uopšte imao smisla. A bessmisleno postojanje (život), stvara frustracije koje se odražavaju na našu mentalnu aktivnost, što dovodi do ispoljavanja frustracija na emotivnosm planu, a to dovodi do direktnog narušavanja vitalnosti našeg organizma, što se konkretno ispoljava kao narušavanje telesnog zdravjla, kroz određeno bolesno stanje.

Savremeni čovek nije svestan sebe samog, svoje kompleksnosti, nije svestan svojih mogućnosti i potencijala. To je iz razloga što je njegova svest rasslojena, dezintegrisana. Takvo stanje proizvodi naš savremeni način života, takva nam je svakodnevna stvarnost, naša „kultura“ življenja.

Naša stvarnost dezintegriše našu svest.

Da bi kreativno ispoljiji svoju kreativnost, moramo biti svesni sebe, svoje univerzalne i unikatne kompleksnosti, svojih sfera ispoljavanja. Moramo biti u stanju ce-lovitosti, što pretpostavlja naše prirodno stanje Samoisceljenja. To znači da naša svest mora biti u harmoničnom, Integrisanom stanju.

Integracija ljudske svesti

znači postizanje stanja Samosvesti.

Stanje Samosvesti je svest o sebi kao kompleksno Samosvesno, Savesno i Kreativno biće

koje postoji u sinergičnoj kreativnoj interakciji

sa njegovim okolnim prostorom

(životnom sredinom).

Naš program Duhovnog razvoja (Program integracije ljudske svesti) sadrži detaljno razrađene i praktično primenljive metode, oruđa i uputstva primenom kojih se praktično postiže i održava takva integracija. Praktičnu primenu ovog programa u velikoj meri olakšava naša originalna metodologija Interaktivne autosugestije.

U stanju samosvesti

granice ne postoje.

Sve je ovde, sve je sada i sve je moguće…